DOKUMENTACJA FIRMY

Agrokordi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Dębe 47b, 62-817 Żelazków

INFORMACJA O STRATEGII PODATKOWEJ ZA 2022 ROK

I. Wstęp

Agrokordi Sp. z o.o. (NIP 9680928561, REGON 300957020, KRS 0000319704; dalej: Spółka lub Agrokordi) to podmiot z siedzibą w Dębem, będący dostawcą owoców i warzyw z terenu południowej Wielkopolski. Spółka prowadzi swoją działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Spółka jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce.
 
Agrokordi przykłada wagę do zapewnienia zgodności podatkowej w prowadzonej działalności gospodarczej. Spółka posiada własne zasoby księgowokadrowe, które dbają o rzetelnie i terminowe wykonywanie obowiązków podatkowych i prowadzenie starannej i kompletnej dokumentacji
dokonywanych operacji. Zarząd, odpowiadający za planowanie strategiczne oraz podejmowanie decyzji biznesowych, korzysta z usług profesjonalnego doradztwa prawnego i podatkowego. Agrokordi dąży do minimalizacji ryzyka i nie podejmuje działań optymalizacyjnych charakteryzujących się sztucznością. Spółka dostosowuje swoją strategię podatkową do zmian zachodzących w otoczeniu prawnym
i gospodarczym oraz wewnątrz Spółki z dochowaniem należytej staranności, która uwzględnia charakter
oraz skalę jej działalności.
 
Z uwagi na fakt, że zgodnie z art. 27c Ustawy o CIT1 podmioty, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro przeliczonych na złote obowiązane do sporządzenia i podania do wiadomości publicznej informacji o realizowanej strategii podatkowej. Agrokordi została objęta powyższym obowiązkiem.

Kolejne części niniejszego dokumentu przedstawiają informacje wymagane wprost z Ustawy o CIT oraz opis dodatkowych działań, które podejmuje Spółka w zakresie tzw. taxcompliance.
 
II. Czynności i działania wynikające z art. 27c Ustawy o CIT
Spółka w ramach realizowania strategii podatkowej podejmuje następujące działania:

1.
Procesy oraz procedury dotyczące zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniające ich prawidłowe wykonanie

Rzetelna dokumentacja księgowa jest podstawą prawidłowych rozliczeń podatkowych. Agrokordi wdrożyła zasady postępowania z fakturami, regulujące sposób rejestrowania dokumentów, weryfikacji pod względem formalnym oraz rachunkowym (w tym weryfikacji kontrahenta). Dokumentacja w większości przypadków otrzymywana jest drogą elektroniczną, natomiast zdarzają się również
dokumenty otrzymywane w formie tradycyjnej (papierowej). Podstawowym narzędziem wykorzystywanym w procesie akceptacji i archiwizacji faktur oraz weryfikacji kontrahentów jest posiadany przez Spółkę system księgowy zapewniający sprawdzanie danych. Pozostałe dokumenty istotne dla prawidłowego rozliczania podatków zapisywane są na dyskach sieciowych, których regularną
archiwizacją zajmują się eksperci od spraw IT w Spółce. Wspomniany wyżej system księgowy Spółki

umożliwia m.in. sprawdzanie kontrahentów w elektronicznym wykazie podmiotów, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na podstawie art. 96b Ustawy VAT2, tj.:

weryfikację rachunków bankowych na białej liście podatników VAT,
kontrolę kontrahentów w zakresie statusu czynnego podatnika VAT.

Ponadto Spółka:

tam, gdzie jest to wskazane, reguluje należności dla dostawców za pomocą mechanizmu podzielonej płatności, monitoruje sytuację finansową kontrahentów na podstawie powszechnie dostępnych danych,
nie zawiera transakcji z podmiotami, jeżeli na podstawie dostępnych informacji mogą pojawić się wątpliwości co do prowadzonej przez te podmioty działalności gospodarczej,
korzysta z możliwości weryfikacji niezalegania w podatkach oraz w ZUS w drodze pozyskiwania właściwych zaświadczeń,
weryfikuje ewentualne opóźnienia w płatnościach (pod kątem ulgi na złe długi).

W celu minimalizacji ryzyka zarząd Spółki nie zawiera transakcji, co do których zaszłoby podejrzenie związku z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu. Zarząd oraz upoważniony pracownik odpowiadają także za składanie informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych zgodnie z ustawowymi terminami.

2. Dobrowolne formy współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

W 2022 r. Spółka nie podjęła sformalizowanej formy współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej.

3. Realizacja przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.

W 2022 r. Spółka w związku z wykonywaną przez siebie działalnością odprowadzała do budżetu następujące podatki:

a) Podatek dochodowy od osób prawnych:
Spółka była podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych w związku z działalnością prowadzoną na terytorium Polski;
Spółka jest zwolniona z obowiązku przygotowania lokalnej dokumentacji cen transferowych za 2022 rok;
dochody Spółki z działalności prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlegały opodatkowaniu tylko w Polsce. Spółka nie prowadziła działalności i nie osiągała dochodów za pośrednictwem podmiotów pośredniczących, które umożliwiałyby unikanie
opodatkowania;

b) Podatek od towarów i usług Spółka była czynnym podatnikiem VAT, składała deklaracje podatkowe i dokonywała wpłat podatku, uczestniczyła w procedurze zwrotu podatku VAT zgodnie z odpowiednimi przepisami.
c)
Podatek dochodowy od osób fizycznych Spółka była płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych w 2022 r. Spółka składała deklaracje podatkowe PIT4R, PIT8AR i dokonywała wpłat podatku zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Agrokordi jest również podatnikiem podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku od środków
transportowych.

Spółka złożyła w 2022 r. następujące deklaracje i dokumentacje:
CIT8;
VATUE;
Pliki JPK (wraz z deklaracją VAT);
PIT4R;
PIT11;
PITITF;
PIT8C;
PIT8AR;
DR1;
DT1;
DN1.

4. Liczba przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, z podziałem na podatki, których dotyczą

Spółka w 2022 r. nie zidentyfikowała w swojej działalności transakcji ani zdarzeń, które podlegałyby obowiązkowi raportowania w ramach procedur MDR, w związku z czym nie przekazywała do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych.

5. Transakcje z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym z podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z zatwierdzonym sprawozdaniem finansowym Spółki za rok 2022, suma bilansowa aktywów wyniosła 41 491 508,34 zł. W konsekwencji, 5% sumy bilansowej aktywów Spółki według sprawozdania za ten rok wynosiło 2 074 575,42 zł. W 2022 r. Spółka dokonała transakcji zakupowych na kwotę 51 356 133,01 zł oraz sprzedażowych na kwotę 10 124,57 z podmiotami powiązanymi.

6. Planowane lub podejmowane przez podatnika działania restrukturyzacyjne, mogące mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4.

Spółka nie podejmowała działań restrukturyzacyjnych. Spółka rozważa zmianę formy opodatkowania (przejście na ryczałt od dochodów spółek) w jednym z kolejnych lat podatkowych.

7. Złożone przez Spółkę wnioski

Spółka w 2022 r. nie składała wniosków o wydanie
a.
ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej;
b.
interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej;
c.
wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług;
d.
wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

8. Dokonywane rozliczenia podatkowe podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej

Spółka nie dokonywała takich rozliczeń.

III. Dodatkowe informacje

Spółka dokonuje ewidencji na kasie fiskalnej. W 2022 roku w Spółce były przeprowadzone czynności sprawdzające, które zakończyły się ze skutkiem pozytywnym dla Spółki potwierdzając zasadność zwrotu VAT na rzecz Agrokordi.

Spółka podejmuje ponadto inne działania, które mają zapewnić zgodność dokonywanych transakcji i rozliczeń z przepisami prawa podatkowego, w tym poprzez umożliwianie pracownikom uczestnictwa w szkoleniach z zakresu prawa podatkowego. W Spółce analizowane są skutki podatkowe każdej istotnej nowej transakcji. Transakcje podlegają weryfikacji zarówno przy zmianach prawa podatkowego, jak i okresowo. Wdrażane są również stopniowo odpowiednie procedury, aby zachować jak najwyższą staranność w obliczaniu podatków oraz stosowaniu przepisów prawa podatkowego. W przypadku wątpliwości co do powyższych kwestii, Agrokordi kontaktuje się z zewnętrznymi podmiotami doradcami podatkowymi, radcami prawnymi celem wyeliminowania potencjalnych wątpliwości oraz błędnej interpretacji przepisów.